//
Filosofia

PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS RACONS PÚBLICS. DECLARACIÓ D’INTENCIONS.

D’acord amb una visió crítica i objectiva de la ciutat, creiem que els paradigmes basats a generar objectes arquitectònics útils, confortables i bells l’objectiu dels quals sigui aquest mateix i no cap altre, releguen el ciutadà a una posició de receptor passiu. Una producció merament estètica resulta insuficient a l’hora d’abordar la complexitat urbana, en què hi ha una infinitat d’acords, de desacords, de conflictes, de problemes, socials i comunicatius, etc. de vasta diversitat. Tots inherents a les societats cosmopolites postmodernes com Barcelona. Es per això que ens qüestionem:

Quina hauria de ser la funció de l’arquitectura en una societat els valors centrals de la qual són la inclusió social i la democràcia participativa?

Per tal de donar resposta a aquesta pregunta, decidírem participar en el concurs FAD, tenint en compte el seu caràcter obert, amb la intenció d’implicar el ciutadà. Per aquest motiu, vam optar per lliurar les nostres eines arquitectòniques al ciutadà amb l’objectiu de proporcionar-li el dret i la capacitat de decidir sobre el seu espai, i així fomentàvem alhora la interacció dinàmica entre tècnics i veïns al voltant de l’objecte arquitectònic.

Proposem que el disseny de processos participatius en la construcció de la ciutat sigui el nostre eix central. L’objecte arquitectònic, gràcies al seu poder simbòlic, és el mitjà pel qual es representa el consens dels diferents actors de la ciutat, i genera identitat, sentit de pertinença i, per tant, una implicació activa dels ciutadans en el desenvolupament de la ciutat mateixa. Per a això, és imprescindible que l’arquitectura deixi de ser un fi en si mateixa i l’arquitecte passi de ser l’autor a l’articulador de les aspiracions ciutadanes.

Creiem que la bellesa rau aquí!

MARC TEÒRIC

A partir de l’observació d’experiències viscudes en les intervencions urbanes, observem la manca de diàleg entre els ciutadans i els organismes oficials; això comporta l’exclusió d’una de les parts en la presa de decisions, a més que genera insatisfacció amb les intervencions a l’espai públic. Aquesta incomunicació es tradueix en falta de cohesió social, sensacions d’inseguretat, solucions poc pragmàtiques, il·legitimitat en l’ús de l’espai, etc. Si convertim això en fets, podem afirmar que el model d’intervenció urbana, basat en un monòleg per part de les autoritats i els falsos processos participatius, fomenta la desigualtat social i desaprofita el teixit associatiu.

——–

En la nostra investigació teòrica, partim del fet que el concepte de ciutat està fragmentat. Ja etimològicament els conceptes d’urbs, civis i polis estan desvinculats del seu significat, i simplement s’han convertit en sinònims de ciutat gran, de lloc físic construït, i han deixat de banda els seus dos elements primordials, que li donen vida i significat. És en aquest punt on volem reintegrar el concepte urbà amb l’urbanístic, i entenem per urbà tot allò que existeix a la ciutat que no està construït, els fluxos atzarosos i incontenibles que li donen sentit a la part física de la ciutat.

Adoptem la metodologia participativa com a marc i eina de treball en la intervenció urbana, amb l’objectiu d’articular el teixit social i associatiu que existeix, i alhora complementar els criteris i els plans d’actuacions pactats per les legislatures.

Aquests processos no han de reduir-se només a fenòmens de consulta popular, com ha succeït amb la decebedora experiència del projecte de la Diagonal; la participació no és expressar un sí o un no, sinó exercitar activament processos d’elaboració i proposició duts a terme en un context complex amb més veus, com pot ser un taller participatiu.

Perseguim aconseguir un nivell de participació més elevat, que permeti al ciutadà d’apoderar-se i d’arribar a autogestionar part de l’espai públic, la qual cosa reduiria consegüentment els problemes socials.

Creiem que és necessari crear nous mecanismes de diàleg entre les parts, de manera que els tècnics actuïn d’articuladors entre ciutadans i organismes oficials, generin una comunicació horitzontal entre aquests i ofereixin la possibilitat d’involucrar-s’hi al veí.

Hem d’articular els temps d’elaboració de propostes amb els temps electorals vigents i d’aquesta manera trobar la fluïdesa d’actuació necessària per a poder desenvolupar el projecte i aconseguir processos participatius reals i vinculants. Per a això, és indispensable comptar amb una xarxa associativa-social que existeixi i sigui forta, amb una feina feta anteriorment al desenvolupament de la proposta i així assolir amb èxit una representativitat en el grup del projecte i el compromís ciutadà.

En definitiva, el marc actual socioeconòmic és molt adient a l’hora de germinar processos que ens comprometin amb la presa de decisions, on la ciutat ha de donar resposta a una població dinàmica i cosmopolita.

 

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO RACONS PÚBLICS.

DECLARACIÓN DE INTENCIONES.

En base a una visión crítica y objetiva sobre la ciudad, creemos que los paradigmas basados en generar objetos arquitectónicos útiles, confortables y bellos como un fin en si mismo consideran al ciudadano como un receptor pasivo. Una producción meramente estética resulta insuficiente para abordar la complejidad urbana con un sin fin de encuentros, desencuentros, conflictos, problemas sociales, comunicativos, etc. de la mas extrema diversidad. Todos ellos son inherentes a las sociedades cosmopolitas post modernas como Barcelona. Es por ello que nos cuestionamos

¿Cual debería ser el rol de la arquitectura en una sociedad cuyos valores centrales son la inclusión social y la democracia participativa?

Para dar respuesta a ello decidimos participar en el concurso FAD, basándonos en su carácter abierto, con la intención de implicar al ciudadano. Por ello optamos por entregar nuestras herramientas arquitectónicas al ciudadano con el propósito de proporcionarle el derecho y capacidad de decidir sobre su propio espacio, fomentando la interacción dinámica entre técnicos y vecinos alrededor del objeto arquitectónico.

Proponemos adoptar como eje central el diseño de procesos participativos en la construcción colectiva de la ciudad.  El objeto arquitectónico, gracias a su poder simbólico, es el medio por el cual se representa el consenso de los diferentes actores de la ciudad, generando identidad, sentido de pertenencia y, por lo tanto, una implicación activa de los ciudadanos en el desarrollo de la propia ciudad. Para ello es imprescindible que la arquitectura deje de ser un fin en si mismo y el arquitecto pase de ser el autor al articulador de las aspiraciones ciudadanas.

¡Creemos que ahí está la belleza!

MARCO TEÓRICO

A partir de la observación de experiencias vividas en las intervenciones urbanas, observamos la falta de diálogo entre los ciudadanos y organismos oficiales; esto conlleva a la exclusión en la toma de decisiones, además de generar insatisfacción con las intervenciones en el espacio público. Esta incomunicación se traduce en falta de cohesión social, sensaciones de inseguridad, soluciones poco pragmáticas, ilegitimidad del uso del espacio, etc. Si traducimos  esto en hechos, podemos afirmar que el modelo de intervención urbana, basado en un monólogo por parte de las autoridades, los falsos procesos participativos, fomenta la desigualdad social y desaprovechan el tejido asociativo.

——–

Partimos en nuestra investigación teórica de que el concepto de ciudad está fragmentado. Ya etimológicamente los conceptos de urbe, civis y polis están desvinculados de su significado, ya simplemente se han convertido en sinónimos de la urbe, del lugar físico construido, dejando de lado sus dos elementos primordiales, que le dan vida y significado. Es ahí dónde queremos reintegrar lo urbano con lo urbanístico, entendiendo por urbano todo aquello que existe en la ciudad que no está construido, los flujos azarosos y incontenibles que le dan sentido a la parte física de la ciudad.

Concepto integral de ciudad

Desvinculación de los elementos de la ciudad

Adoptamos la metodología participativa como marco y herramienta de trabajo en la intervención urbana, con el objetivo de articular el tejido social y asociativo existente, complementando los criterios y planes de actuaciones pactadas por las legislaturas.

Estos procesos, no deben reducirse solo a fenómenos de consulta popular, como ha avenido con la decepcionante experiencia sobre el proyecto de la Diagonal, la participación no es expresar un sí o un no, es ejercitar activamente procesos de elaboración y proposición hechos en un contexto complejo a más voces, como puede ser un taller participativo.

Estamos buscando conseguir un nivel de participación más elevado, que le permita al ciudadano empoderarse y llegar a autogestionar parte del espacio público, con la clara consecuencia de abatir aquellos problemas sociales.

Niveles de participación

Creemos que es necesario crear nuevos mecanismos de diálogo entre las partes, colocando así a los técnicos como articuladores entre ciudadano y organismos oficiales, generando una comunicación horizontal entre ellos, dando de esta manera la posibilidad de involucrarse al vecino.

Debemos articular los tiempos de elaboración de propuestas con los tiempos electorales vigentes, dando así con la fluidez de actuación necesaria para poder desarrollar el proyecto y conseguir procesos participativos reales y vinculantes. Para ello es indispensable contar con una red asociativa-social existente y fuerte, con un trabajo anterior al desarrollo de la propuesta, logrando de esta manera representatividad en el grupo de proyecto y el compromiso ciudadano.

Los vecinos cómo máximos conocedores de sus espacios, son los receptores del diseño. No intervienen en el proyecto.
El proyecto de diseño cómo eje articulador de los actores que existen en la ciudad.

En definitiva, el marco actual socioeconómico, es muy propicio para germinar procesos, que nos comprometan con la toma de decisiones, donde la ciudad debe dar respuesta a una población dinámica y cosmopolita.

Anuncios

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

Únete a otros 47 seguidores

visitas

  • 24,527 hits
Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: